Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 36 năm 2011

Thứ sáu, 9/9/2011 | 08:25 GMT+7
 
Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2011 Tuần Tháng 9 TH từ đầu năm 2011 Tỷ lệ % so KH
Điện sản xuất MWh 1,987,000 51,583.6 51,583.6 1,388,806.82 69.89%
+ Bằng khí MWh 1,291,000 34,750.3 34,750.3 877,206.2 67.95%
F5
102,000 4,947.9 4,947.9 77,686.5 76.2%
F6
1,189,000 29,802.4 29,802.4 799,519.7 67.2%
+ Bằng dầu MWh 20,000 0.0 0.0 53,148.0 265.74%
F5
0 0.0 0.0 479.5
F6
20,000 0.0 0.0 52,668.5
+ Đuôi hơi MWh 676,000 16,833.3 16,833.3 458,452.6 67.82%
- ST9 MWh 338,000 8,390.9 8,390.9 215,299.6
- ST10 MWh 338,000 8,442.4 8,442.4 243,153.0
btp