Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 44 năm 2008.

Thứ năm, 30/10/2008 | 16:07 GMT+7
  Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2008 Tuần Tháng 9 Từ đầu năm Tỷ lệ so KH Ghi chú Điện sản xuất MWh 1,863,884 42,290.8 153,473.5 1,684,874.1 90.40% + Bằng khí MWh 1,182,407 27,859.1 103,185.0 1,073,110.4 90.76% + Bằng dầu MWh 40,000 0.0 0
 
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2008 Tuần Tháng 9 Từ đầu năm Tỷ lệ so KH Ghi chú
Điện sản xuất MWh 1,863,884 42,290.8 153,473.5 1,684,874.1 90.40%
+ Bằng khí MWh 1,182,407 27,859.1 103,185.0 1,073,110.4 90.76%
+ Bằng dầu MWh 40,000 0.0 0.0 34,459.5 86.15%
+ Đuôi hơi MWh 641,477 14,431.7 50,288.5 577,304.2 90.00%
- ST9 MWh
8,561.1 28,001.2 283,035.7

- ST10 MWh
5,870.6 22,287.3 294,268.5

btp

Tin đã đưa