Đại hội cổ đông

Tài liệu Đại Hội Cổ Đông năm 2011

Thứ tư, 20/4/2011 | 14:57 GMT+7
1/ Chương trình đại hội 2/ Quy chế làm việc tại đại hội 3/ Quy định thể lệ biểu quyết 4/ Quy chế bầu cử 5/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2010; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2011 6/ Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán 7/ Báo cáo kiểm toán 8/ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đ