Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2022

Thứ sáu, 29/4/2022 | 11:00 GMT+7

1. Thông báo mời họp  (file PDF)

    1.1. Phiếu đăng ký tham dự (file PDF)

    1.2 Giấy ủy quyền - cá nhân  (file PDF)

    1.3. Giấy ủy quyền - tổ chức (file PDF)

    1.4. Danh sách ủy quyền theo nhóm (file PDF)

2. Chương trình Đại hội (file PDF)

3. Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu (file PDF)

4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS (file PDF)

5. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022 (file PDF)

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022-2027 (file PDF)

7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 (file PDF)

8. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 (file PDF)

9. Tờ trình thù lao, tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (file PDF)

10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ (file PDF)

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, BKS  (file PDF) 

    11.1. Sơ yếu lý lịch Trần Lê Minh (file PDF) 

    11.2. Sơ yếu lý lịch Vũ Thị Thu Hòa (file PDF)

    11.3 Sơ yếu lý lịch của Hoàng Văn Phong (file PDF)

    11.4. Sơ yếu lý lịch của Đỗ Thị Lệ Trân  (file PDF)

    11.5. Sơ yếu lý lịch của Phan Thị Thùy Linh  (file PDF)

    11.6. Sơ yếu lý lịch của Trần Lê Trung Hiếu  (file PDF)

    11.7. Sơ yếu lý lịch của Nguyễn Tiến Dũng  (file PDF)

    11.8. Sơ yếu lý lịch của Lê Văn Huy  (file PDF)

12. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  (file PDF)

13. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022  (file PDF)