Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 33 năm 2009

Thứ sáu, 28/8/2009 | 08:43 GMT+7
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 8 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC Điện sản xuất MWh 2,150,474 25,969.2 70,286.4 1,416,479.4 65.87% + Bằng khí MWh 1,371,845 17,948.3 48,333.1 939,598.1 68.49% + Bằng dầu MWh 40,000 33.1 38.0 5,527.2 13.82%
Chỉ tiêu Đơn vị KHĐC năm 2009 Tuần Tháng 8 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KHĐC
Điện sản xuất MWh 2,150,474 25,969.2 70,286.4 1,416,479.4 65.87%
+ Bằng khí MWh 1,371,845 17,948.3 48,333.1 939,598.1 68.49%
+ Bằng dầu MWh 40,000 33.1 38.0 5,527.2 13.82%
+ Đuôi hơi MWh 738,629 7,987.8 21,915.3 471,354.1 63.81%
- ST9 MWh
0.0 4,911.4 228,275.4
- ST10 MWh
7,987.8 17,003.9 243,078.7
btp