Đại hội cổ đông

Tài liệu đại hội cổ đông năm 2012

Thứ năm, 10/5/2012 | 09:25 GMT+7
Mục lục tài liệu ĐHCĐ năm 2012 1/Chương trình đại hội; 2/Quy chế làm việc tại đại hội 3/Quy định thể lệ biểu quyết tại đại hội 4/Quy chế bầu cử tại đại hội 5/Báo cáo thông qua kế hoạch điều chỉnh & Kết quả SXKD năm 2011; Các chỉ tiêu sản xuất và đầu tư năm 2012 6/Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán 7/Báo cáo kết quả kiểm toán "Báo cáo tài chính năm 2011" 8/Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch năm 2012 9/Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc điều hành,tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012 10/Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty 11/Báo cáo về dự kiến phân chia lợi nhuận, chia cổ tức năm 2011 12/Báo cáo quỹ lương, thù lao của HĐQT,BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012 13/Bầu thành viên của HĐQT và BKS 14/Chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
btp