Sản xuất điện

Sản lượng điện tuần thứ 50 năm 2009

Thứ sáu, 18/12/2009 | 10:18 GMT+7
Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2009 Tuần Tháng 12 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KH Điện sản xuất MWh 2,150,474 52,408.9 120,924.3 2,068,234.8 96.18% + Bằng khí MWh 1,371,845 34,722.0 80,255.2 1,372,572.3 100.05% + Bằng dầu MWh 40,000 50.5 50.5 9,350.0 23.38%
Chỉ tiêu Đơn vị KH năm 2009 Tuần Tháng 12 Từ đầu năm Tỷ lệ % so KH
Điện sản xuất MWh 2,150,474 52,408.9 120,924.3 2,068,234.8 96.18%
+ Bằng khí MWh 1,371,845 34,722.0 80,255.2 1,372,572.3 100.05%
+ Bằng dầu MWh 40,000 50.5 50.5 9,350.0 23.38%
+ Đuôi hơi MWh 738,629 17,636.4 40,618.6 686,312.5 92.92%
- ST9 MWh
8,737.6 20,114.0 332,654.9
- ST10 MWh
8,898.8 20,504.6 353,657.6
btp