Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 2 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:49 GMT+7
c
ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY
Tháng 02 Quý 1 năm 2019
Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,100,000 271,612 86,153 20,012 26,421 26,421 324,325 23.23% 9.73% 2.40%
1. ĐSX của TBK MWh 719,798 181,937 55,643 13,338 17,711 17,711 211,548


* Bằng khí đốt MWh


13,338 17,711 17,711 211,471


* Bằng dầu DO MWh


0 0 0 77


2. ĐSX của TBH MWh 380,202 89,675 30,510 6,674 8,709 8,709 112,777


* Đuôi hơi ST9 MWh


2,552 3,969 3,969 47,416


* Đuôi hơi ST10 MWh


4,122 4,741 4,741 65,362


II. Điện thương phẩm MWh 1,070,338 264,573 83,969 19,560 25,791 25,791 315,496 23.29% 9.75% 2.41%
btp