Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 4 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:55 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 04 Quý 2 năm 2019

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,392,016 403,002 135,004 82,509 82,509 257,245 453,078 61.12% 20.47% 18.48%
1. ĐSX của TBK MWh 909,580 261,015 87,538 54,667 54,667 169,336 297,267
* Bằng khí đốt MWh 54,604 54,604 169,274 296,998
* Bằng dầu DO MWh 62 62 62 269
2. ĐSX của TBH MWh 482,436 141,986 47,466 27,843 27,843 87,909 155,811
* Đuôi hơi ST9 MWh 12,032 12,032 35,457 69,529
* Đuôi hơi ST10 MWh 15,811 15,811 52,453 86,281
II. Điện thương phẩm MWh 1,354,617 392,230 131,601 80,604 80,604 251,530 441,164 61.25% 20.55% 18.57%
btp