Sản xuất điện

Sản lượng điện tháng 5 năm 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 08:55 GMT+7
c

ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY

Tháng 5 Quý 2 Năm 2019

Các chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện Cùng kỳ năm trước Tỷ lệ % so KH
Năm Quý Tháng Tháng Quý Năm Tháng Quý Năm
I. Điện sản xuất MWh 1,392,016 403,002 148,002 19,277 101,786 276,522 472,246 13.02% 25.26% 19.86%
1. ĐSX của TBK MWh 909,580 261,015 95,818 13,520 68,186 182,856 310,556
* Bằng khí đốt MWh 9,342 63,947 178,616 307,798
* Bằng dầu DO MWh 4,177 4,239 4,239 2,757
2. ĐSX của TBH MWh 482,436 141,986 52,184 5,757 33,600 93,666 161,690
* Đuôi hơi ST9 MWh 3,107 15,139 38,564 71,964
* Đuôi hơi ST10 MWh 2,650 18,461 55,103 89,726
II. Điện thương phẩm MWh 1,354,617 392,230 143,932 18,803 99,407 270,333 459,843 13.06% 25.34% 19.96%
btp